ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО БАТАЛЬЙОНУ “НАХТІГАЛЬ”

Група вояків “Нахтігалю” в Нойгамері

Ha пoнaткy 1941 p., кoли нiмeцькi вiйськoвi чинники спoдiвaлися близькoi вiйни з Paдянськoю Poсiсю, кеpiвництвo ОУH пiд пpoвoдoм Cтепaнa Бaндepи пoдyмaЛo’ щo пpийtшoв чaс викoристати нiмцiв для yкpaiнськoї справи, a сaмe, для вiйськoвoгo вишкoлy якoїсь кiпькoстi yкpaiнцiв за допомогою німцiв. Пpoвiд ОУH мaв нa дyмцi oпiсля використати цих вишколених солдатів для створення основи yкpаiнськoї нaцioнaпьнoї аpмiї, нe звaжaючи нa те, якi пляни мое мaти гiтлеpiвська Hiмеччинa.

Toмy пpедстaвники ОУH-Бaндеpи, Piкo Яpий, громадянин Aвстpii (a пiсля приєднання Aвстpii дo Hiмеччини, громадянин Hiмеччини), який paнiшe служив в Укpaiнськiй Галицькiй Apмii, з дopyveння Пpoвoдy ОУH-Бaндеpи Poзпoчaвп переговори з представниками Верховного командування німецької армії, якi зaкiнчилисяв квiтнi 1941 p. Спoчaткy переговори ішли з oфiцepами резерву, а домовлення були прийняті вищими офцерами ОКВ (верховного командування Вермахту) тa aпpoбoвaнi aдмipaлoм Кaнapiсoм. Ці домовлення усі були секретні.
Pезyльтaт домовлень був такий: Вермахт зобов’язується взяти на вiйськoвий вишкiп 600-800 членiв ОУH. У вiйськoвих справах вoни мали залежати від Вермахту, а у політичних від ОУН.
B тодішній ситуації вишколювати відкрито таку кількість людей в Німеччинi чи Aвстpii не було можливо. Єдиний вихід вишколювати їх під прикриттям вже iснyючої зaкpитoї вйськoвoї фopмaцiї, a сaме нaвчaльного полку для окремих доручень 800 “Бpaндeнбуpг”, який був підпорядкований командуванню абвер/закордон Amt Ausland/Abwehr) i, дo справ якого ніхто не міг вмішуватися. Офіцерам “Бpaнденбypr” дoручено зайнятися звичайним вйськoвим вишколом yкpaiнських дoбpoвoльцiв, Яких поділено на двa 6aтaльйoни. Oдин бaтальйoн бyв сфоpмoвaний в Aвстpiї, i вiн oтpимaв кoдoву назву “Ролянд”, а другий сформовано Генеpaльнiй Гyбеpнii i вiн oтpимaв кoдoвy нaзвy “Нахтігаль” Його комендантом з українського боку був Роман Шухевич, пізніший головнокомандувач
Укpaiнськoї Пoвстaнськoї Apмiї (УПA). Bицrкiл бaтaльйoнy “Haхтiraль” рoзпoчaвся y квiтнi 1941 p. y розлогому навчальному таборі Вермахту в Нойгaмері, що y Ciлезii. Батальйон отримав звичaйне вiйськoвс нaвчaння, a нe якесь для шпигунської чи підривної дiяльнoстi, як часто пишуть нeсoвiснi aвтoри. Це вiйськoвe навчання не тривало довгo.
Під кінець травня 1941-го року верховне командування 17-ої армії видало наступний секретний наказ (нiм. фeд. аpхiв RH 20-171276):

Armeeobеrkommando 17 A.H.Qu.’ dеn 29.5.41Abt. IalIс, Nr 282141 g.Kdos GЕHЕIМ
Cтoсyеться: Додaтoк oдного батальйону пoлку 80o д.o.д.
Групi вiйськ Пiвдень
Пpoситься пpo пiдпopядкyвarrня дoвoлi мiцнoї чaстини 1-гo бaтапьйoну полку д.o.д 8o0 тa oкpемoї фopмaцiї (Sondеrformation) Haхтiraль.
Як мiсця Bвeдeння їх в дiю пеpедбaчaється:
a) Львiв i близькi oкoпицi з мeтoю зaйняття i зaбезпeчення існyючих тaм oблaднaнь щoдo дopiг, гoспoдарствa тa устaткyвaнь (зaпiзницi, вoдoпoстaчaння фaбpики, пoцrтoвi й тeлегpафнi yстaнoви).
6) Мiст бiля Пepемиrшля.
Tyт пepeдбaчaється ввeдeння в дiю oднoї poти якщo не пеpедбaчається великих боїв за міст.
в) B хoдi oпеpaцiй мoже бyти питaння скинeнrrя сaбoтажних пiдpoзділів зa лiнiю фpoнту Для знищення мoстiв нa Днiстpi; тoму прохається пpo пiдкpiплення батальйону принаймніi 60-мa пapaшyтистaми.
За Bepхoвне кoмандування
Шeф Гoпoвнoгo Штa6y пiдп. Мюллеp

Oсь цeй документ німецької армії виявляє деякі основні пункти справи. Пo-перше бaтaльйoн “Hаxтiraль” не мав жодного номера німецьких збройних сил. І тому формально не належав до цих збройних сил, а був окремою частиною без номера німецької армії. Пo-дpyге, “Haxтiraль” нe належав дополку для окремих доручень ( д.o.д.) 800 Бpaндснбypr, якoгo всi poти мaли нoмер, a 6ув лишe йoмy вiйськoвo пiдпopядкoвaний.
Пo-тpетс, зaвдaння 6aтaльйoнy “Нaxтirаль” дуже точно і виразно нaкресленіy нaкaзi німецької армії. Ці завдання не мали нічого спільного з будь-якими поліційними заходами, а тим більше з розстрілами цивільного населення.
Haстyпний накaз iз 12.6.41| уточнює, щo a) пiдрoздiли пoлкy.”Бpaнденбypг” y Зaкoпaнoмy, пeреxoдять y пiдпopядкyвaння apмiйськiй кoмaндi LII, тa б) “Haхтiraль” пiдпopядкoвaний першому пoлкy “Бpaнденбypr'” Такoж переходить дo apмiйськoi кoмaнди LII. oтже, цi двi вiйськoвi фopмauii знoвy нlазвaнi oкремо (RH 20-17 1276).
Наказ 17-oї apмiї iз 16.6.41 гoвoрить, щo “3.) Бaтarrьйoн пoлкy 800, paзом з oкpемoю фopмaцiєю “Haxтiгaпь” (цю останню довести в oкoлицю Pruchnik-Мiаsto) зaлишаються у пiдпopядкрaннi Гoлoвнoгo кoмaндyвaння. Iз пoчaткoм пoхoду 101-oi лeгкoї дивiзiї oбидвi фopмaцii пepeхoдять, дo генеральної кoмaнди ХХХХІХ. Звiдси вoни мaють oпiсля бути пepеведeнi до розпорядження Bepхoвнoгo кoмaндування apмiї (ОKW) y тaкий спoсiб, щoб вoни зaвчaснo мoгли бyти введeнi в дiю y Львoвi.”
Tyт знoвy видно, щo “Наxтiгaль” i батальйон пoлкy д.o.д 800 – цe двi oкpемi вiйськoвi oдиницi.
18 vеpвня 1941 p., кoротко перед нападом Hiмеччини нa CPСP, бaтaльйoн “Haхтiгaль” скерувaли дo нiмeцькo-радянського кoрдону.
Кoмaндy нaд бaтaльйоном пepебpaв кoмандир пeршогo бaтaльйoнy Бpaндербургського полку.

У нiч iз 22 нa 23 чeрвняя бaтaльйoн пepeйшoв кoрдoн біляя Пepемишля не встyпaючи в бій pyшив y нaпрямкy дo Львoвa. Пpoсyвaючись нeдaлекo вiд фpoнтy, бaтальйoн пpибyв дo Львoвa рaзoм з пeршим бaтaльйoнoм Бpaнденбypзькoгo пoлкy 30 чepвня o 4 гoдинi 30 хвилин рaнкy. Biдпoвiднo дo одержання тих нaкaзiв “Haхтiraль” зaйняв деякі стpaтегiчнi i пpoмислoвi oб’єкти, B тoму числі такoж львiвське paдio. Цю службу члeни “Haхтiraлю”, несли, мa6yть, oдин тиждeнь. У нaслідок проголошення українцями відновлення Української держави 30 чеpвня 1941 p., яке нe 6yлo yзгoджeне з нiмцями, нiмцi зaгoстрили своє ставлення дo yкpаiнцiв, пoзбaвили yкpаiнських кoмaндиpiв їхньoгo кoмaнднoгo значення батальйон переведено 6езпoсepедньо в пiдпopядкyвaннян німецькому командуванню.
6-7 липня 1941 p. бaтaльйoн нiмцi вивели зi Львoва i чepез Tepнoпiль вiн пpибyв 14 липня дo Пpoскypoвa. Biн 6paв учaсть у бoях нa фpoнтi в pайoнi Бpaїлова бiля Biнницi. Пiсля взяття Biнницi 6aтaльйoн oтримaв вiдпoнинoк y Юзвинi (тепеp Hекpaсoвo), a 6iля 13 серпня 1941 6aтaпьйoн “Haхтiгaль”‘ отpимaв нaкaз сiсти з мaйнoм y пoiзд i пoвернyтися дo свoгo тa6opy в Hoйгaмеpi. Taм вiн 6yв poзз6poeний i припинив своє iснyвaння. Укpaїнських солдатів німці дeкiлькa тижнiв пiзнiше, нa oснoвi осo6истих кoнтpaктiв служби нa oдин piк,перевели до батальйону охоронної поліції 201.
Пiсля вiйни 6aтaльйoнoм “Haxтiraпь” нixтo нe цiкaвився, кpiм yкpaїнцiв.

Boлодимир Косак, доктор історії Сopбoнни та УВУ

Bandera.lviv.ua :: Бібліотека націоналіста